Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Subsistence expenditures   

  • (kinh tế) Chi tiêu cho mức đủ sống
    Một mức chi tiêu cần thiết để duy trì mức tồn tại hay mức sống sóng sót