Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Subsistence agriculture   

  • (kinh tế) Nông nghiệp tự cung cấp tư liệu