Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unforgettable /,ʌnfə'getəbl/  

 • Tính từ
  không thể nào quên
  an unforgettable holiday
  một kỳ nghỉ không thể nào quên

  * Các từ tương tự:
  unforgettableness