Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ & phó từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) trước đây, thuở xưa
    this whilom friend of yours
    người bạn thuở xưa của anh