Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trước; tiền
  the previous day
  ngày hôm trước
  who was the previous owner?
  Ai là người chủ trước thế?
  tội phạm đã có bốn tiền án
  (khẩu ngữ) hấp tấp
  aren't you rather previous in assuming I am going to pay?
  Cho rằng là tôi có ý định trả tiền, anh có hấp tấp quá không?

  * Các từ tương tự:
  previously, previousness