Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (cách viết khác some time)
  một lúc nào đó
  phone me sometime  week
  tuần tới một lúc nào đó nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  trước kia, nguyên [là]
  sir Ba, [the] sometime chairman of the board of governors
  ông Ba, nguyên chủ tịch ban quản trị

  * Các từ tương tự:
  sometimes