Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eventually /i'vent∫ʊəli/  

  • Phó từ
    cuối cùng, rốt cuộc
    he fell ill and eventually died
    ông ta đã lâm bệnh và cuối cùng đã mất