Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  cuối cùng
  cuối cùng, tất cả thuộc địa sẽ giành được độc lập
  về cơ bản
  all matter ultimately consists of atoms
  về cơ bản mọi vật chất đều cấu tạo bằng nguyên tử