Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quá khứ phân từ của do
  xem do
  Tính từ
  (vị ngữ)
  nấu chín
  are the potatoes done yet?
  món khoai tây nấu chín chưa đấy?
  xong, hoàn thành
  the job's nearly done
  công việc đã gần xong
  (cách viết khác done for, done in) rất mệt
  be the done thing
  là thông lệ
  dọn rượu sâm banh ra mời khách là một thông lệ khi có cưới xin
  be have done with somebody (something)
  cho xong đi, cho khỏi còn dính dấp với
  ta hãy quét sơn thêm nửa giờ cho nó xong đi
  over and done with
  hoàn toàn chấm dứt
  quan hệ của họ đã hoàn toàn chấm dứt
  what is done cannot be undone
  đã trót thì phải trét; bút sa gà chết

  * Các từ tương tự:
  donee