Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erstwhile /ə:st/  

  • phó từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) ngày xưa, xưa kia