Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    [đã] một thời; nguyên, cựu
    a one-time politician
    nhà chính trị một thời