Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

someday /'sʌmdei/  

  • Phó từ
    (cách viết khác some day)
    một ngày nào đó; một lúc nào đó
    someday we'll be together
    một ngày nào đó chúng ta sẽ ở bên nhau