Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thngữ)
  gần đây, mới đây; mới
  trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi
  ours is a recent acquaintance
  chúng tôi mới quen nhau

  * Các từ tương tự:
  recently