Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recently /'ri:sntli/  

 • Phó từ
  gần đây, mới đây, mới
  until quite recently
  cho đến rất gần đây
  a recently painted house
  ngôi nhà mới quét sơn