Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anterior /æn'tiəriə[r]/  

  • trước (về vị trí hoặc thời gian)

    * Các từ tương tự:
    anteriority, anteriorly