Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anteriority /æn/  /tiəri'ɔriti/

  • Danh từ
    tình trạng ở trước
    tình trạng trước