Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

above-mentioned /ə,bʌv'menʃnd/  

  • Tính từ
    kể trên, nêu ở trên