Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

before-mentioned /bi'fɔ:,menʃnd/  

  • Tính từ
    đã kể ở trên, đã nói ở trên