Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đứng trước; ở trước
    preceding words
    những từ đứng trước