Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  trước
  có lẽ tôi phải từ chối lời mời của anh vì trước đó đã có lời hứa gặp người khác
  Danh từ
  (giống prioress) (tôn giáo)
  trưởng giáo; trưởng tu viện

  * Các từ tương tự:
  Prior distribution, priorate, prioress, prioritize, priority, priorly, priorship, priory