Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

priority /prai'ɒrəti/  /prai'ɔ:rəti/

 • Danh từ
  vị trí hàng đầu
  vị trí hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực vi điện tử [so với các nước khác]
  quyền ưu tiên
  I have priority over you in my claim
  tôi có quyền ưu tiên yêu sách trước anh
  ưu tiên
  rebuilding the area is a [top] priority
  xây dựng lại vùng này là ưu tiên hàng đầu
  việc tìm một vacxin mới chiếm ưu tiên trên mọi nghiên cứu khác
  get one's priority right (wrong)
  biết (không biết) cái gì là quan trọngn nhất và theo thế mà hành động