Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quyền đi trước,quyền được trước; quyền ưu tiên
  the elder son has precedence over the younger one
  con nhiều tuổi hơn có quyền ưu tiên so với con ít tuổi hơn
  nhu cầu của cộng đồng phải được tính đến trước nhu cầu của cá nhân
  a list of the English aristocracy in order of precedence
  danh sách quý tộc Anh theo thứ tự ngôi thứ [trước sau]