Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prerogative /pri'rɒgətiv/  

 • Danh từ
  đặc quyền
  a monarch has the prerogative of pardoning criminals
  vua có đặc quyền xá tội cho tội phạm

  * Các từ tương tự:
  prerogatived