Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

above-named /ə,bʌvneimd/  

  • Tính từ