Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (withdrew; withdrawn)
  rút lại; thu hồi
  the general refused to withdraw his troops
  viên tướng từ chối không chịu rút quân
  đồng tiền cũ đã bị thu hồi, không lưu hành nữa
  cô ta rút hết tiền tiết kiệm và bỏ ra nước ngoài
  rời khỏi, bỏ đi, rút đi
  anh ta nói chuyện với chúng tôi một tiếng đồng hồ và rồi bỏ đi
  withdraw into oneself
  thu mình lại (trở nên không chan hòa)

  * Các từ tương tự:
  withdrawal, withdrawal symptoms, Withdrawals, withdrawn