Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amenable /ə'mi:nəbl/  

 • Tính từ
  dễ nghe theo, dễ bị ảnh hưởng bởi
  amenable to reason
  biết nghe theo lẽ phải
  tuân theo, vâng theo
  amenable to the law
  tuân theo pháp luật
  có thể thử nghiệm được bằng (cái gì đó)
  this case is not amenable to the normal rules
  trường hợp này không thể thử nghiệm được bằng quy tắc thông thường

  * Các từ tương tự:
  amenableness