Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sunny-side up /,sʌnisaid'ʌp/  

  • Tính từ
    (Mỹ)
    rán một mặt (trứng)