Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joyfully /'dʒɔifəli/  

  • Phó từ
    [một cách] vui sướng, [một cách] hân hoan