Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cù, gây cảm giác nhột
  cái chăn này làm tôi nhột
  có cảm giác nhột
  tôi có cảm giác nhột nhột ở mũi
  thoả mãn (lòng kiêu căng, trí tò mò…)
  câu chuyện làm thoả mãn trí tò mò của cô ta
  be tickled pink (to death)
  rất thích thú, rất vui thích
  tôi rất vui thích là bài tiểu luận của tôi đã đoạt giải
  tickle someone's ribs
  (khẩu ngữ) làm cho ai vui thích
  Danh từ
  sự cù; cảm giác nhột
  I've got a slight tickle in my throat and it's making me cough
  tôi cảm thấy nhột nhột ở họng và cái đó đã làm tôi ho

  * Các từ tương tự:
  tickler