Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, khẩu ngữ)
    vấn đề; điều bí ẩn
    an awkward little tickler to solve
    một vấn đề rầy rà nhỏ khó giải quyết