Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

titillate /'titileit/  

  • Động từ
    kích dục
    the book has no artistic meritits sole aim is to titillate [the reader]
    cuốn sách không có giá trị nghệ thuật, mục đích duy nhất của nó là kích dục người đọc