Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hoan hỉ, hả hê
  exultant at one's success
  hả hê về thành công của mình

  * Các từ tương tự:
  exultantly