Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overjoyed /,əʊvə'dʒɔid/  

  • Tính từ
    vui mừng khôn xiết
    he'll be overjoyed at your news
    nó sẽ vui mừng khôn xiết khi nghe tin anh