Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cock-a-hoop /,kɒkə'hu:p/  

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  rất thích thú hài lòng
  he was cock-a-hoop about his new job
  nó rất thích thú hài lòng về công việc mới của nó
  (từ Mỹ) rất lộn xộn