Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ
  thứ bảy
  Danh từ
  một phần bảy

  * Các từ tương tự:
  seventh day, seventhly