Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ, Định từ
  chín
  nine to five
  giờ hành chính (từ chín giờ đến năm giờ chiều)
  I work nine to five
  tôi làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tôi làm việc theo giờ hành chính
  một công việc làm theo giờ hành chính
  Danh từ
  con số 9
  dressed up to the nines
  xem dress

  * Các từ tương tự:
  nine-, ninefold, ninepin, ninepins, nineteen, nineteenth, nineteeth, nineties, ninetieth