Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nineteen /nain'ti:n/  

 • Đại từ
  mười chín
  Danh từ
  con số 19

  * Các từ tương tự:
  nineteenth