Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nineteenth /nain'ti:nθ/  

  • Đại từ
    thứ mười chín
    Danh từ
    một phần mười chín