Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (trong từ ghép)
    có chín cái (như nêu trong yếu tố tiếp sau)
    sân chơi gôn có chín lỗ