Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ninepins
  (động từ số it) trò chơi ki chín con
  go down like ninepins
  ngã hàng loạt, bị va ngã hàng loạt
  đây đó có dịch cúm, thiên hạ mắc hàng loạt

  * Các từ tương tự:
  ninepins