Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ninefold /'nainfould/  

  • Tính từ & phó từ
    gấp chín lần