Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ninetieth /'naintiəθ/  

  • Đại từ
    thứ chín mươi
    Danh từ
    một phần chín mươi