Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thứ mười chín; một phần mười chín