Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chipper /'t∫ipə[r]/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ) hớn hở họat bát