Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheerfully /'t∫iəfəli/  

  • Phó từ
    một cách tươi cười phấn khởi
    accept something cheerfully
    nhận cái gì một cách tươi cười phấn khởi