Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gladsome /'glædsəm/  

  • Tính từ
    (từ cổ) vui mừng

    * Các từ tương tự:
    gladsomeness