Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exuberantly /ig'zju:bərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hồ hởi;[một cách] vui nhộn
    [một cách] sum sê