Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lấp lánh, long lanh
  tuyệt vời
  a glittering career
  một nghề tuyệt vời

  * Các từ tương tự:
  glitteringly