Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    lấp lánh; lộng lẫy