Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng razzamatazz /ræzəmə'tæz/) (khẩu ngữ)
    sự quảng cáo lố lăng
    sự quảng cáo lố lăng của nghề kinh doanh trò vui